Tien jaar lang oceaanonderzoek in het teken van duurzame ontwikkeling (2021-2030) | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Tien jaar lang oceaanonderzoek in het teken van duurzame ontwikkeling (2021-2030)

Toegevoegd op 2021-05-19
In volle coronapandemie kondigden de Verenigde Naties het ‘Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling’ af (2021-2030). Tien jaar lang zullen mariene wetenschappers zich over heel de wereld dubbel plooien om nieuwe inzichten te ontwikkelen die onze zeeën, kustgebieden en oceaan gezonder en productiever maken. Ook Vlaamse onderzoekers maken hun borst nat om hun steentje bij te dragen. Zakenkrant De Tijd erkent het mariene domein als een speerpunt voor Vlaanderen en zet de ganse maand mei het potentieel van onze Belgische zee voor maatschappij en economie in de kijker.

Foto: Shutterstock

Gezien het enorme belang van de zeeën en oceaan voor het bereiken van alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en doelstelling 14 ‘leven in het water’ in het bijzonder, vonden de Verenigde Naties het noodzakelijk om een wereldwijde strategie uit te werken voor de mariene wetenschappen voor de komende tien jaar. Het is de bedoeling om met nieuw onderzoek de ontwikkelingsdoelen verder te onderbouwen en oplossingen voor het marien beleid aan te reiken.

Uit de recent door de Vlaamse overheid, het VLIZ en De Blauwe Cluster uitgebrachte brochure ‘Gearing up our blue knowledge’ blijkt dat Vlaanderen een voortrekkersrol opneemt, met heel wat innovatieve onderzoeksprojecten gelinkt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het gaat hierbij zowel om projecten die inzoomen op blauwe hernieuwbare energie, duurzame aquacultuur en visserij, natuur-gebaseerde kustbescherming of innovatieve monitoring.

Naast het informeren en betrekken van burgers bij de mariene wetenschappen met het oog op meer ‘Oceaangeletterdheid’, wordt sterk ingezet op de ontwikkeling van innovatieve bedrijfsmodellen om te komen tot een duurzame maritieme ‘Blauwe Economie’. We spreken met andere woorden over oceaanwetenschappen met beide voeten in de maatschappij of zoals de VN het zo mooi stelt: The science we need for the ocean we want.

Het feit dat zakenkrant De Tijd de volledige maand mei het potentieel van onze Belgische zee in de kijker zet, is het beste bewijs dat het belang van de zee en oceaan voor onze maatschappij en economie nu ook volop in Vlaanderen bekend raakt. Mariene wetenschap en innovatie spelen een cruciale rol in dit verhaal, zoals de reeks ‘De Noordzee als nieuw wingewest’ duidelijk maakt. Met toelichtingen van verschillende innovatieve projecten en technologieën waar – naast het VLIZ en LifeWatch – ook verschillende andere Vlaamse en Belgische mariene kennisinstellingen en bedrijven toe bijgedragen hebben. Zo komen een aantal lopende projecten aan bod, o.a. Coastbusters, project Mahi, ProBIO, Kustportaal, Marine Robotics Centre. Vanuit het VLIZ zijn we alvast fier dat we aan deze reeks mogen hebben meewerken en het belang van Vlaanderen als mariene en maritieme kennisregio mee in de kijker kunnen plaatsen. Ook het VLIZ-magazine De Grote Rede zal zijn duit in het zakje doen voor dit ‘Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling’. In de volgende nummers zal telkens een wetenschappelijke studie, een project of initiatief aan bod komen dat bijdraagt aan een of meerdere van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Op die manier wil de ganse redactie de lezers op de hoogte houden van de voortgang van dit cruciale decennium voor de mariene (onderzoeks)gemeenschap, én hen er actiever bij betrekken.

Lees meer

Link: www.oceandecade.org[Overzicht] [Login]