IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Risico analyse van mariene activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&COD=EV/36
www.vliz.be/projects/rama

Engelstalige titel: Risk analysis of marine activities in the Belgian Part of the North Sea
Overkoepelend project: Research action SPSD-II: Second scientific support plan for a sustainable development policy, meer
Identifier financieringsorganisatie: EV/36 (Other contract id)
Acroniem: RAMA
Periode: December 2003 tot April 2006
Status: Afgelopen

Geografische term: ANE, Noordzee [Marine Regions]
 Instituten | Publicaties 

Instituten (4)  Top | Publicaties 

Abstract
 • Context

  Recente accidenten in Europese wateren (bv. Prestige, Tricolor, …) hebben aangetoond dat beleidsmakers geconfronteerd worden met incidenten die het milieu zwaar beschadigen, onafgezien van nationale grenzen.
  De gedrevenheid van de maatschappij voor een duurzaam beheer van de zee en de kust heeft op het nationale en het internationale niveau geleid tot een verhoogde waakzaamheid. Dit blijkt onder meer uit recente wijzigingen in de EG-wetgeving en uit de vraag naar OSPAR toe voor de ontwikkeling van gepaste risicoanalyse zoals gemeld in de verklaring van Bergen uit de 5de Noordzeeconferentie.


 • Beschrijving van het project

  De Belgische sector van de Noordzee is een zeegebied waarvan zeer intens gebruik wordt gemaakt. Dit klein zeegebied omvat een van de meest druk bevaren routes voor koopvaardijvaart in de wereld. Behalve voor scheepvaart wordt het gebied bovendien nog gebruikt voor een zeer gevarieerd en nog steeds uitbreidend pallet van menselijke activiteiten, welke allemaal een mogelijk gevaar voor het milieu vormen. De frequentie van voorkomen en te verwachten impact van incidenten op zee met milieuschade zijn echter zeer slecht of zelfs helemaal niet gekend, wat het treffen van adequate maatregelen voor risicobeheersing zeer moeilijk maakt.


  • Doelstellingen

   Het belangrijkste doel van het project is een risicoanalyse uit te voeren van alle relevante incidenten als gevolg van menselijke activiteiten, met de nadruk op scheepvaart, die kunnen leiden tot milieuschade in het Belgische deel van de Noordzee, de kust of de stranden.
   Dit algemene doel is vertaald in verschillende specifieke doelen:

   • vergelijking van de gebruikte risicoanalyse methoden inclusief hun informatie die ze leveren als hun bruikbaarheid
   • Identificatie en analyse van alle relevante incidenten
   • Schatting van het risico door de kans van voorkomen en de mogelijke impact te bepalen
   • Klasseren van verschillende incidenten naar risiconiveau en diepgaandere studie van de hoogste risico scenario’s
   • Formuleren van aanbevelingen om het veiligheidsniveau voor het milieu te verhogen en het optimaliseren van de responsen in het kader van het ‘Noordzee Rampenplan’
   • Vertalen van de resultaten naar mogelijke eindgebruikers.


  • Methodologie

   In deze zullen de volgende benaderingen gebruikt worden:

   • De kwalitatieve vergelijking van methoden voor risicoanalyse zal de voordelen en nadelen (toepasbaarheid van resultaten, betrouwbaarheid en onzekerheden) belichten van de beschikbare methoden voor elke stap in het risico analyse proces. Deze vergelijking is gebaseerd op literatuuronderzoek en richt zich op marien incidenten en zal ook gebreken in kennis indentificeren.
   • De verschillende activiteiten die een mogelijk risico voor milieuschade vormen zullen geanalyseerd en gecatalogeerd worden, door het verder te exploreren van bestaande datasets en data beschikbaar bij de autoriteiten zoals het Vessel Traffic Centre. Dit vereist de ontwikkeling van een geografisch gerelateerde dataset over de distributie, intensiteit en eigenschappen van de verschillende activiteiten.
   • Gebaseerd op deze oplijsting zullen de verschillende types incidenten die kunnen voorkomen bestudeerd worden. Event-analysis alsook incident casuïstiek van de Belgische en naburige wateren zullen gebruikt worden.
   • De kwantitatieve analyse van de kans op voorkomen van incidenten zal zich toespitsen op het voorkomen van scheepvaartaccidenten en zal gebruik maken van recente data. De methodologie ontwikkeld door DNV gedurende het SAFECO I en II project en de modellen die ze ontwikkeld hebben (bv. Marine Accident Risk Calculation System - MARCS) zullen gebruikt worden.
   • De milieu-impact bij het voorkomen van incidenten zal bestudeerd worden op basis van beschikbare (ecotoxicologische) data en een sensitiviteitsanalyse van de getroffen mariene, kust en strand gebieden, maximaal uitgaande van een ecosysteem benadering. Een paar geselecteerde scenario’s vormen de basis voor dit deel van de studie.
   • Combinatie van de probabilistische resultaten en effecten in geval van voorkomen zullen resulteren in een rangschikking van de incidenten gebruik makend van een multi-dimensionele beslissingsmatrix. Criteria zullen voorgesteld en toegepast worden om de bestudeerde risico’s te rangschikken.
   • Het Belgische Rampenplan Noordzee zal bestudeerd en vergeleken worden met rampenplannen van naburige partijen van het Bonn Agreement. Resultaten van de risicoanalyse zullen geïntegreerd worden om mogelijke problemen te identificeren. Probleemidentificatie zal ook gebeuren middels bevraging van sleutelpersonen in de implmentatie van het plan.
   • Voorstellen ter verbetering van de geidentificeerde problemen zullen uitgewerkt worden en zullen geïntegreerd worden in een nieuwe ontwerptekst Rampenplan Noordzee.

Publicaties (3)  Top | Instituten 
 • Calewaert, J.-B.; Maes, F.; De Meyer, P. (2006). Examination and proposals for improvement of existing contingency plans, in: Le Roy, D. et al. Risk analysis of marine activities in the Belgian part of the North Sea (RAMA): final report. pp. Annex 6,1 (1-88), meer
 • Le Roy, D.; Volckaert, A.; Vermoote, S.; De Wachter, B.; Maes, F.; Coene, J.; Calewaert, J.-B. (2006). Risk analysis of marine activities in the Belgian part of the North Sea (RAMA): final report. Belgian Science Policy: Brussel. XIX, 107 + annexes pp., meer
 • Volckaert, A.M. (2006). Risk analysis of marine activities in the Belgian part of the North Sea (RAMA), in: Volckaert, A.M. et al. (Ed.) Marine Incidents Management Cluster (MIMAC): Research in the framework of the BELSPO Supporting Actions - SPSDII. MIMAC 2006: International Conference on Marine Incidents Management, Brugge, Belgium, 19-20 October 2006. VLIZ Special Publication, 34: pp. 3-7, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties