IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Emissies van CO2, SO2 en NOx van schepen
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&COD=EV/44

Engelstalige titel: Emissions of CO2, SO2 and Nox from ships
Overkoepelend project: Research action SPSD-II: Second scientific support plan for a sustainable development policy, meer
Referentie nr.: EV/44
Acroniem: ECOSONOS
Periode: December 2003 tot April 2006
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Koolstofdioxide; Kustwateren; Scheepvaart; Vervuiling
Geografische termen: ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]; ANE, Noordzee, Zuidelijke Bocht [Marine Regions]
 Instituten | Publicatie 

Instituten (4)  Top | Publicatie 

Abstract
 • Context

  De Partijen bij het Klimaatverdrag hebben de verplichting de emissies afkomstig van internationale mariene brandstof te rapporteren. Bijkomend moeten deze Partijen informatie verstrekken over hoe zij een inschatting en uitsplitsing maken tussen emissies van binnenlandse en internationale mariene brandstof in hun nationale inventarissen. Inschatten van CO2 en NOx emissies door schepen gebeurt doorgaans door een "top-down" benadering en in mindere mate door een “bottom-up” benadering. In dit onderzoek willen we via bestaande databanken de mogelijkheden nagaan voor een zuivere “bottom-up” benadering. Hierdoor verwachten we de rapportage van de Belgische emissies door schepen die de Belgische havens aanlopen te verbeteren.

 • Beschrijving van het Project

  • Doelstellingen

   Het doel van het project is de methodologie die in België wordt gehanteerd voor de inschatting van emissies van schepen (CO2, NOx en SO2) te beoordelen, na te gaan of er voldoende kwaliteitsgaranties en –controles op de data zijn, welke de mogelijke problemen hierbij zijn, na te gaan of België in staat is te voldoen aan de internationale rapportageverplichtingen (Bijlage VI, MARPOL en onder het Klimaatverdrag) en om verbeteringen voor te stellen.

  • Methodologie

   Ten eerste wordt beoordeeld hoe de huidige methodologie voor de rapportage en de monitoring van CO2, SO2 en NOx emissies van de scheepvaart op het internationaal niveau verloopt, gebruik makend van de internationale literatuur voor wat betreft het bepalen van de emissiefactoren en van de IPPCC richtlijnen onder het Klimaatverdrag, de verdere ontwikkelingen onder het Kyoto Protocol en het werk binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor wat betreft rapportage en monitoring.

   Een tweede fase van het onderzoek betreft de evaluatie van de methodologie voor de rapportage en de monitoring van CO2 , SO2 en NOx emissies van de scheepvaart in België. Er zal worden nagegaan welke mogelijkheden tot verbetering van de emissiedata van de scheepvaart er in België zijn. Verschillende bestaande databanken bevatten bruikbare gegevens i.v.m. scheepsbewegingen naar België en de technische bijzonderheden van deze schepen (Havenstaat- controle, Scheepvaartbegeleiding, Loodswezen, de Vlaamse havens, …). Andere databanken beschikken over gegevens inzake brandstofleveringen (Administratie Energie, Douane en Accijnzen, …). Deze databanken zullen worden geanalyseerd met het oog op het genereren van bruikbare gegevens over scheepsemissies (CO2 , SO2 en NOx), a.d.h.v.volgende parameters: 1.kwaliteit data en potentieel voor kwaliteitscontrole; 2. tijdstip waarbinnen data kunnen worden geleverd (bij voorkeur elektronisch); 3. meervoudige rapportage; 4. potentieel voor geografische allocatie (Belgische zeehavens, Belgisch deel van de Noordzee) – internationaal; 5. potentieel tot verbetering (technisch, kostprijs, beleid) en koppeling met andere databanken; 6. gebruiksvriendelijkheid.

   In een derde fase wordt ernaar gestreefd de monitoring en rapportage van CO2 , SO2 en NOx emissies van de scheepvaart in België (havens, Noordzee) te verbeteren, waarbij 2002 als referentiejaar wordt genomen. Het is de bedoeling om tot een betere “bottom-up” benadering op een kleinere geografische schaal te komen in vgl. met de internationale studies tot nu toe. Voor 2002 zullen de scheepsbewegingen naar en van België worden geanalyseerd met inbegrip van hun technische specificaties van belang om de emissies te berekenen. Verder zal worden nagegaan in welke mate de databanken van de havens geschikt zijn om de bunker leveringen in navolging op Annex VI, MARPOL 73/78 op te volgen.

Publicatie  Top | Instituten 
 • Maes, F.; Coene, J.; Goerlandt, F.; De Meyer, P.; Volckaert, A.; Le Roy, D.; De Wachter, B.; van Ypersele, J.P.; Marbaix, P. (2007). ECOSONOS Emissions of CO2, SO2 and NOx from ships: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 223 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie