IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&COD=EV/37
www.vliz.be/projects/bwzee

Engelstalige titel: A biological valuation map for the Belgian Continental Shelf
Overkoepelend project: Research action SPSD-II: Second scientific support plan for a sustainable development policy, meer
Identifier financieringsorganisatie: EV/37 (Other contract id)
Acroniem: BWZEE
Periode: December 2003 tot April 2006
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Ecologie; Epibenthos; Kaarten; Macrobenthos; Zeevogels
Geografische term: ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]
 Instituten | Publicaties | Dataset 

Instituten (6)  Top | Publicaties | Dataset 

Abstract
 • Context

  De voortdurend stijgende socio-economische interesse in de Belgische zeegebieden benadrukt de noodzaak aan een beleidskader om een objectieve allocatie van de gebruiksfuncties op het Belgisch Continentaal Plat (BCP) mogelijk te maken. Dit noodzaakt het opzetten van een ruimtelijk structuurplan, bij voorkeur op basis van het principe van een geïntegreerd marien beleid, waarbij de biologische waarde een belangrijke rol speelt. Een geïntegreerd beeld van de biologische waarde van het BCP ontbreekt spijtig genoeg tot op heden. Een eerste aanzet hiertoe werd reeeds gegeven, echter slechts gebaseerd op één ecosysteemcomponent (macrobenthos) en niet gebiedsdekkend, waardoor geen gebiedsdekkend geïntegreerd beeld van de biologische waarde werd verkregen.


  • Projectbeschrijving

  • Doelstellingen

   Het algemeen doel van dit project bestaat eruit een Biologische Waarderingskaart (BWK) van het BCP op te maken. De specifieke doelstellingen van het project zijn daarom
   (1) selectie van criteria voor biologische waardering van het mariene milieu
   (2) in kaart brengen van de ruimtelijke verspreiding van goed bestudeerde ecosysteemcomponenten op het BCP (i.e. macrobenthos en zeevogels)
   (3) creatie van een gebiedsdekkende basis BWK voor het BCP, gebaseerd op de waardering van het macrobenthos en de zeevogels
   (4) verfijning van de basis BWK voor geselecteerde gebieden, gebaseerd op de waardering van hyper- en epibenthos.


  • Methodologie

   Voor zover gekend werd nergens ter wereld reeds een mariene Biologische Waarderingskaart opgesteld wat dit project dan ook bijzonder innovatief maakt. Het creëren van de mariene waarderingskaart zou bij voorkeur gebaseerd moeten zijn op ervaringen opgedaan tijdens de opmaak van de terrestrische Biologische Waarderingskaarten. Omwille van fundamentele verschillen tussen het mariene en het terrestische ecosysteem zal in een eerste fase van het project een team van experts in terrestische biologische waardering en mariene ecologie een aangepaste benadering zoeken voor de biologische waardering van het BCP (vb. waarderingscriteria).

   De waarderingskaart moet informatie integreren over alle mariene componenten, waarvoor gedetailleerde ruimtelijke verspreidingsgegevens beschikbaar zijn. Voor het BCP zijn dergelijke gegevens totnogtoe enkel beschikbaar voor het macrobenthos en de zeevogels (macrobenthos: UGent-MACRODAT databank; zeevogels: IN-ESAS databank). Minder gedetailleerd gekend, maar toch bruikbaar voor de biologische waardering, zijn verspreidingsgegevens van het epi- en hyperbenthos (UGent en DVZ databank). Er werd beslist om de biologische waardering van het BCP te baseren op de ruimtelijke verspreiding van zeevogels en macrobenthos (gebiedsdekkende basis BWK), terwijl de gegevens betreffende het epi- en hyperbenthos ter verfijning gebruikt zullen worden (verfijnde BWK voor geselecteerde gebieden).

   Een inter- en extrapolatie in GIS van zeevogeldata zal gebruikt worden om het volledige BCP te beslaan. In tegenstelling tot de gegevens betreffende de avifauna, waarbij rechtstreekse observaties bijna gebiedsdekkende informatie binnen het BCP geven, dient de kennis van het benthos beschouwd te worden als puntwaarnemingen. De ruimtelijke extrapolatie van deze puntwaarnemingen, noodzakelijk voor een gebiedsdekkende ruimtelijke verspreidingskaart, zal worden uitgevoerd aan de hand van een voorspellend model, gebaseerd op de relatie tussen het macrobenthos en de fysische omgeving. Eens dit model ontwikkeld en gevalideerd is, wordt het mogelijk om, gebruikmakend van bestaande gegevens over het fysische habitat, een extrapolatie van de ruimtelijke verspreiding van het macrobenthos over het volledige BCP uit te voeren met behulp van GIS. Hoewel er heel wat gegevens over zeevogels beschikbaar zijn, zijn er nog steeds gebieden (o.a. de randgebieden), waarvoor de gegevens onvolledig en fragmentarisch zijn. Aanvullende tellingen zullen deze hiaten opvullen. Via nieuwe macrobenthos staalnames zullen de voorspelde verspreidingskaarten aan de werkelijkheid worden getoetst.

   Eens de volledige ruimtelijke verspreidingskaart van het macrobenthos en de zeevogels is opgemaakt, zullen deze getoets worden aan de opgestelde waarderingscriteria. Door een GIS gestuurde combinatie van de verschillende waarderingskaarten (macrobenthos-zeevogels en waarderingscriteria) zal de gebiedsdekkende basis BWK worden opgesteld. Deze basiskaart zal verder verfijnd worden met epi- en hyperbenthos data, waar voldoende gegevens beschikbaar zijn (verfijnde BWK voor geselecteerde gebieden).

Dataset  Top | Instituten | Publicaties 
 • Derous, S.; Vincx, M.; Degraer, S.; Deneudt, K.; Deckers, P.; Cuvelier, D.; Mees, J.; Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E. (2007). A biological valuation map for the Belgian part of the North Sea (BWZEE), meer

Publicaties (2)  Top | Instituten | Dataset 
 • Derous, S.; Vincx, M.; Degraer, S.; Deneudt, K.; Deckers, P.; Cuvelier, D.; Mees, J.; Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E. (2007). A biological valuation map for the Belgian part of the North Sea (BWZEE). Belgian Science Policy: Brussel. 161 pp., meer
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M. (2006). Marine biological valuation of seabirds in the Belgian part of the North Sea. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, A.2006.122. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 25 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Dataset