IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

em. prof. dr. Vincx, Magda [ gepensioneerd ]
Taxonomische term: Nematoda [WoRMS]
 
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
 • Functie: Emeritus Gewoon hoogleraar - Bioloog
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 85 29
  Fax: +32-(0)9-264 85 98
  E-mail:
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Mariene Biologie; Erasmus Mundus MSC in Marine Biodiversity and Conservation (EMBC+), meer
 • Functie: Hoofd
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 85 29
  Fax: +32-(0)9-264 85 98
  E-mail:
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, meer
 • Functie: Lecturer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
JPG file
  WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), meer
 • Aanmaak van een taxonomische databank van de meiofauna van de Noordzee (2001-2002), meer
 • Actualisatie achtergrondsdocument "Kust en zee" MIRA-T 2006, meer
 • Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS), meer
 • An ecosystem approach to fisheries management: the Atlantic seabob shrimp (Xiphopenaeus kroyeri) in Suriname, meer
 • Analysis macrobenthic, meer
 • Artificiële riffen in relatie tot de infauna van aangrenzende zachte substraten: de rol van wijzigingen in predator-prooi interacties versus wijzigingen in fysico-chemisch habitat., meer
 • Atlantic coral ecosystem study, meer
 • Belangrijke biologische processen in Europese getijde-estuaria, meer
 • Beleid, onderzoek en budgettering van aggregaten in continentale zeeën in relatie tot eindgebruikers (MAREBASSE), meer
 • Belgische scheepswrakken: hotspots voor mariene biodiversiteit, meer
 • Benthos in Antarctica : structural & functional biodiversity, meer
 • Bio-fysische Karakterisering van Indicatoren voor Stabiliteit Slikgebieden d.m.v. remote sensing, meer
 • Bio-physical characterization of indicators of sediment stability in mudflats using remote sensing, meer
 • Biochemie van de maximale turbiditeitszone in estuaria, meer
 • Biodiversiteit van marine benthische gemeenschappen langsheen ecologische gradiënten, meer
 • Biodiversity and the role of interstitial benthos of two European sandy beaches, meer
 • Biogeografie en Biodiversiteit van de Zee - BBSea Integratie van ecologische en evolutieve patronen en processen, meer
 • Biological evaluation of eleven sandy beaches along the Flemish Coast, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • Bringing biogeographical data online, meer
 • Causal factors of biodiversity: community structure, phylogeny and biogeography. A comparative study of the fauna of tropical and subtropical estuaries and lagoons. Study 1996, meer
 • Causale factoren van biodiversiteit: gemeenschapsstructuur, fylogenie en biogeografie. Een vergelijkend onderzoek van de fauna van tropische en subtropische estuariene en lagunaire systemen, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Community structure and processes in the deep-sea benthos, meer
 • De functionele rol van het mariene macrobenthos in het metabolisme van de zeebodem., meer
 • De functionele rol van nematoden en foraminiferen in het benthische metabolisme, meer
 • De hyperbenthische gemeenschappen van de Noordzee, meer
 • De hyperbenthische gemeenschappen van stranden: structuur en interactie met demersale vissen en epibenthische macro-Crustacea, meer
 • De rol van de diversiteit, functionaliteit en densiteit van het macrobenthos op het functioneren van een zeebodem, meer
 • De structurerende rol van biotische interacties tussen verschillende grootteklasses voor het functioneren van mariene zeebodems, meer
 • Diversiteit en processnelheid in een detritusvoedselweb : relaties tussen nematoden en heterotrofe bacteriën bij de decompositie van organisch materiaal, meer
 • Early warning system for mussels-fouling, meer
 • Ecoflat: het eco-metabolisme van een estuariene intergetijdenplaat, meer
 • Ecologie van fouling-organismen: een detailstudie van Mytilopsis leucophaeata (Bivalvia, Dreissenidae), meer
 • Ecologie van macrozoöbenthos in de Zeeschelde, meer
 • Ecologische interacties in Lanice-velden: een ecosysteem benadering voor natuurbeheer in de Noordzee, meer
 • Ecologische monitoring kustverdedigingsproject Oostende (T0-situatie), meer
 • Ecosystem sensitivity to invasive species, meer
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Efemerale neustonische macrofaunagemeenschappen op drijvende wieren, meer
 • ELectronic conference on MARine Biodiversity in Europe, meer
 • Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • European Marine and Polar Science, meer
 • European platform for coastal research: coordination action, meer
 • Functional diversity and process rate: role of nematodes in organic matter decomposition in a brackish water habitat., meer
 • Gebiedsvisie voor het grensoverschrijdende uitgebreide Zwin, inclusief een beheerplan en monitoring voor het uitgebreide Zwin aan Vlaamse zijde, meer
 • Geïntegreerde evaluatie van de impact van warrelnet- en boomkorvisserij, meer
 • Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • Globale patronen van biodiversiteit in mariene sedimenten. Modelleren van nematodengemeenschappen, meer
 • Habitat-model extension., meer
 • Habitatgeschiktheidsmodellen voor de analyse en voorspelling van macrobenthos in de Noordzee, meer
 • Het belang van artificiële harde substraten op de Noordzeebodem voor de ecologie van de ichtyofauna, meer
 • Het macrozoöbenthos van zandbanken voor de Belgische kust, met nadruk op de trofische relatie met overwinterde zeevogels, meer
 • High resolution temporal and spatial study of the benthic biology and geochemistry of a North-Eastern Atlantic abyssal locality, meer
 • Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • Hormonenverstoring in het Schelde estuaruim: verspreiding, blootstelling, effecten, meer
 • Impact of foreshore defence structures on the maintenance of sandy beaches, meer
 • Impact van zandsuppleties op het ecosysteem - 1e fase, meer
 • Implementation and networking of large-scale long-term marine biodiversity research in Europe, meer
 • Institutionele Universitaire samenwerking met de Escuela Superior Politecnica del Litoral, meer
 • Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat, meer
 • Interactie tussen biodiversiteit van het meiobenthos (in casu Nematoda) en toerisme op drie Europese zandstranden, meer
 • Interactions between meiobenthic diversity (in casu Nematoda) and tourism on three European sandy beaches, meer
 • Karakterisering en biobeschikbaarheid van organisch materiaal aan de basis van mariene voedselwebben, meer
 • Kwantificeren van koolstof-, stikstof-, fosfor- en zuurstofbudgetten van het Westerschelde estuarium: integratie van observaties en numerieke methoden, meer
 • Linking microbial communities and macrofauna functional diversity with benthic ecosystem functioning in shallow coastal sediments, with an emphasis on nitrifiers and denitrifiers., meer
 • Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf, meer
 • Managing Fisheries to conserve ground fish and benthic invertebrates species diversity, meer
 • Mariene biodiversiteit : de hyperbenthische gemeenschappen van continentale hellingen, meer
 • Mariene Biologie, meer
 • Mariene biologie en Nematologie- Onderricht over biodiversiteit van soorten en hun habitats, meer
 • Mariene biologie en nematologie-onderricht over biodiversiteit van soorten en hun habitats, meer
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, meer
 • Meiobenthic And Nematode biodiversity: Unraveling Ecological and Latitudinal Aspects, meer
 • Meiobenthische biodiversiteit en fluxen in de Antarctische biogeochemische omgeving, meer
 • Microdistributie en activiteit van vrijlevende aquatische nematoden in een heterogeen milieu, meer
 • Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas, meer
 • Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde, meer
 • Monitoring van het benthos van zachte substraten: referentietoestand van het jaar nul, meer
 • Naar een ruimtelijk structuurplan voor duurzaam beheer van de zee (GAUFRE), meer
 • Natural variability and the prediction of change in marine benthic ecosystems, meer
 • Oceanografie: rol van het benthos in mariene ecosystemen en effecten van milieuverontreiniging. I, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Onderzoek naar de seizoenale variatie en populatiedynamica van het macrobenthos voor de Westkust in functie van de ecologische bijsturing van een kustverdedigingsproject, meer
 • Onderzoek naar ruimtelijke variatie van het macrobenthos voor de Westkust i.f.v. de ecologische bijsturing van een kustverdedigingsproject, meer
 • Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria, meer
 • Population and spatial dynamics of the tube-building ecosystem engineer Lanice conchilega (Pallas, 1766) ., meer
 • Publicatie van een atlas en een CD-ROM ter valorisatie van het project MACROBEL, meer
 • Risico onderzoek van kustverdedigingswerken, meer
 • Role of the meiobenthos in Antarctic ecosystems, meer
 • Spatio-temporele variabiliteit en populatie dynamica van de Abra alba - Mysella bidentata gemeenschap op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicator for the sustainable management of the BCS, meer
 • Structurele en functionele biodiversiteit van copepodengemeenschappen op het Belgisch Continentaal Plat (Noordzee), meer
 • Structuur en functie van het benthos in estuariene en kustecosystemen in relatie tot huidige en toekomstige antropogene invloeden, meer
 • Structuur van meiofauna in OMEX-stalen, meer
 • Studie macrobenthos van de Belgische Kustzone i.f.v. kustverdedigingswerken Den Haan, meer
 • Studie van de ecologische effecten van zandwinning op de Kwintebank: evaluatie van de post-extractie effecten, meer
 • Successie -en rekolonisatiemechanismen van het macrobenthos in slikken, meer
 • The ecology of fouling-organisms: a detailed study of Mytilopsis leucophaeata., meer
 • The effect of oxygen stress (hypoxia and anoxia) on free-living marine nematodes in coastal ecosystems, meer
 • The impact of the invasive comb jelly Mnemiopsis leidyi in the North Sea, meer
 • Trofische rol en ecologische bestemming van microbieële productie en bladval in magrove-ecosystemen, meer
 • Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren, meer
 • UGent Aquaculture R&D Consortium, meer
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer
 • Vergelijkend morfologisch- en moleculair-taxonomisch onderzoek van Bacillariophyta, Nematoda, Crustacea en Rotifera, meer
 • Voedingsecologie en populatiedynamica van de brakwateraasgarnaal Neomysis integer in relatie tot de maximum turbiditeitszone van estauria, meer
 • Voedingsecologie van mariene nematoden, meer
 • Voedsel, zuurstof en bioturbatie: een experimentele studie van de structuur van meiofaunagemeenschappen, meer
 • Web Accessible Taxonomic Expertise in MarBEF: PROviding an e-Platform for the European Taxonomists, meer
 • Werkingsmiddelen FWO aspirant Marijn Rabaut, meer
 • ME-3e. Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta, meer
 • 2010_phd_Reubens_sync: Sync tag dataset related to impacts assessment of offshore wind farms on the movement ecology of Atlantic cod, meer
 • 2010_PHD_REUBENS: Acoustic telemetry data for Atlantic cod (Gadus morhua) in the C-Power wind farm in the southern North Sea (Belgium), meer
 • A biological valuation map for the Belgian part of the North Sea (BWZEE), maps, meer
 • A study of the nematode fauna of three estuaries in the Netherlands, meer
 • An experimental approach to study epi-and infauna of mangrove forests in Gazi Bay (Kenya) between August 1992 and July 1993, meer
 • Community analysis and feeding ecology of the ichthyofauna in Gazi Bay sampled in August 1993, meer
 • Community structure and seasonal fluctuation of macrobenthos in a Ceriops tagal mangrove sediment at Gazi Bay in 1992 and 1993, meer
 • Comparative study of the meiobenthos in the Arctic region in 1991, meer
 • Copepoda op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Counts of hyperbenthos of Gazi Bay (Kenya) sampled in October 1994, meer
 • Counts of isopods sampled at Gazi Bay (Kenya) between 18 and 25 October 1994, meer
 • Counts of Mysidacea from Gazi (Kenya), Uroa (Zanzibar) and Ambon (Indonesia) sampled between October 1994 and July 1996, meer
 • Counts of Mysidacea sampled at night in Gazi Bay in October 1994, meer
 • Deep-sea meiobenthos at Calvi (Corsica) sampled in September 1982, meer
 • Diversity of meiobenthos in tropical seagrass beds of Gazi Bay (Kenya) sampled from 16 to 19 July 1996, meer
 • Epibenthic and fish community in Gazi Bay sampled from 12-15 October 1994, meer
 • Epibenthic fauna along the salinity gradient in the Westerschelde area in 1990, meer
 • Epiphytic meiofauna and nematode community from seagrasses in Gazi and Nyali (Kenya) sampled in August 1989, meer
 • ERMS 2.0: European Register of Marine Species version 2, meer
 • Evaluation of the meiofauna and nematode community at a TiO2 dumping site after recovery, meer
 • Harpacticoid copepods in tropical seagrass beds of Gazi Bay (Kenya) and Mbweni (Zanzibar) sampled in July and August 1996, meer
 • Macro-and meiobenthos of a sublittoral sandbank in the Southern Bight of the North Sea (5 September 1978), meer
 • MACROBEL: Lange-termijn trends in het macrobenthos van de Belgische Continentale Plaat, meer
 • Macrobenthos in de monding van de Westerschelde (1984), meer
 • Macrobenthos of the mangroves of Gazi Bay (Kenya) sampled in September 1990, meer
 • Mafcons: Managing Fisheries to conserve ground fish and benthic invertebrates species diversity: infauna database, meer
 • Manipulative field experiment to study the predation by epibenthos on infaunal macrobenthos in a Ceriops tagal mangrove at Gazi Bay in 1992, meer
 • Marine phytal Harpacticoida from Kenya with emphasis on seagrass dwelling species, meer
 • Meiobenthos of 5 mangrove vegetation types at Gazi Bay (Kenya) in August 1989, meer
 • Meiobenthos of the Southern Bight of the North Sea, Western Scheldt and also Greenland, Antarctica and the Kenyan mangroves, meer
 • MYSIDLAN: Taxonomy and biodiversity of shallow coastal Mysidacea of the Western Indian Ocean, meer
 • Nemaslan: Biodiversiteit van Antarctische Nematoden, meer
 • Nematode fauna from the bottom of the Southern North Sea, meer
 • Nematode fauna of the North Sea near the Westerschelde Estuary, meer
 • Picture catalogue of morphotypes found in faecal samples of wading birds in the Lanice conchilega reef of the Bay of the Mont Saint-Michel (France), meer
 • Populatiestructuur en dispersiedynamiek van Lanice conchilega - Westbanks, meer
 • Population dynamics of Mesopodopsis slabberi in the Western Scheldt between 1990 and 1991, meer
 • Seasonal fluctuation of the meiobenthos community in Avicennia marina mangrove sediments at Gazi Bay (Kenya) between 1992 and 1993, meer
 • Spatial and temporal ichthyofauna community of a tropical mangrove Bay (Gazi Bay, Kenya) sampled between 1994 and 1996, meer
 • Spatial distribution of meiobenthos in the Voordelta (October 1988), meer
 • SPEEK database: Meiobenthos of subtidal sandbanks on the Belgian Continental Shelf, meer
 • Stable isotope values of primary producers and macrofauna in the presence and absence of Lanice conchilega for the bay of the Mont Saint Michel and Boulogne (France) during spring and autumn, meer
 • Studie van het meiobenthos van een dumpingsgebied in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee, meer
 • Study of epifauna and meiobenthos by means of cage experiments in a Ceriops tagal and Avicennia marina mangrove at Gazi Bay (Kenya) in August and September 1992, meer
 • Study of epifauna and meiobenthos using field exclusion experiments in a Ceriops tagal and Avicennia marina mangrove at Gazi Bay (Kenya) in August and September 1992, meer
 • Summary of benthos at Gazi Bay, Kenya (EC-project 1989-1992), meer
 • Temporarily acoustic receiver network in the C-Power wind farm in the Belgian part of the North Sea, meer
 • The feeding ecology of Sphaeramia orbicularis (Pisces: Apogonidae) in the East Creek of Gazi Bay (Kenya) in August 1993, meer
 • The meiobenthos of the Southern Bight of the North Sea, meer
 • Tidal and diurnal rhythms of the hyperbenthos at the 'Vlakte van de Raan' on 14 October 1996, meer
 • TROPHOS: Pigment data voor stations 115bis en 330 in het Belgisch deel van de Noordzee, meer
 • Vertical distribution of meiofauna in the North Sea and the Westerschelde estuary in 1993 and 1994, meer
 • Vrijlevende mariene nematoden van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee, meer
A1 publicaties (310) [show]
Peer reviewed publicaties (44) [show]
Boeken (13) [show]
Boekhoofdstukken (205) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (169) [show]
Rapporten (79) [show]
Overige publicaties (67) [show]
Thesis (co-)promotor (205) [show]
Thesis begeleider (2) [show]