IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Meire, Patrick
anet.ua.ac.be/acadbib/uae/03295
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer
 • Functie: Hoofd onderzoeksgroep / Hoogleraar
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-265 22 74
  GSM: +32-(0)475-28 52 98
  Fax: +32-(0)3-265 22 71
  E-mail:
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, meer
 • Functie: Lecturer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
Patrick Meire
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer
 • Aanpassing van de krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid, meer
 • Aanreiken van een gemeenschappelijke basis voor eenvormige milieukwaliteitsnormen voor bodem, water en lucht, meer
 • Aantalsverloop en verspreidingsdynamiek van overwinterende ganzen in Vlaanderen : gegevensverwerking als afwegingskader in gebiedsgericht natuurbeleid, meer
 • Abiotische onderbouwing van de natuurtypes voor waterlopen in Vlaanderen, meer
 • Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen ifv de Kaderrichtlijn Water: afleiden en beschrijven van typespecifieke referentieomstandigheden en/of maximaal ecologisch potentieel in elk Vlaams overgangstype vanuit de - overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde beoordelingssystemen voor biologische kwaliteitselementen, meer
 • An ecosystem management plan for the valley and source of the Dender, meer
 • Aqualingua, meer
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Beheer van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium., meer
 • Bilaterale samenwerking met Polen: Ecological responses to changing hydrological conditions in floodplains, meer
 • Binnendijkse slik- en schorontwikkeling dankzij een gereduceerd getij, meer
 • Biologische beoordeling van sedimenten: een vergelijking, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • Consultancy Contract WWF, meer
 • Contract wetenschappers voor een peer review van de afbakening van Gebieden van Communitair Belang, meer
 • Coördinatie en wet. Ondersteuning: ecologische inventarisatie en visievorming ihkv iwb, meer
 • Databank opstellen voor visgegevens 1983-1987, meer
 • De optimalisatie van het maaibeheer van waterlopen, meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium, meer
 • Denitrificatie in intertidale sedimenten en waterkwaliteitsparameters, meer
 • Denitrificatie in zoetwater getijdegebieden van het Schelde-estuarium, meer
 • Dynamiek van macrofyten en nutriënten in de bovenstroomse gebieden van het Scheldebekken, meer
 • Dynamiek van waterplanten en nutrienten in de bovenstroomse gebieden van het Schelde bekken, meer
 • Eco-hydrological and socio-economical approach for the restoration of the lagoon Merja-Zerga in Morocco, meer
 • Eco-hydrologische studie van de De Putten site, meer
 • Ecoflat: het eco-metabolisme van een estuariene intergetijdenplaat, meer
 • Ecologie van overwinterende watervogels in Vlaanderen: partim eenden, futen en aalscholvers, meer
 • Ecologie van zeevogels: partim aangespoelde vogelslachtoffers, meer
 • Ecologie van zeevogels: partim zeevogels op zee, meer
 • Ecologische inventarisatie en visievorming in functie van waterbeheer op een aantal waterlopen 1e categorie: coördinatieopdracht, meer
 • Ecologische inventarisatie en visievorming in het kader van Integraal Waterbeheer (952), meer
 • Ecologische karakterisatie van Europese estuaria, het Schelde-estuarium als model, meer
 • Ecosysteemmodellering ter onderbouwing van de SMER voor het Sigmaplan, meer
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria, meer
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., meer
 • Estuarien morfologisch beheer voor optimalisering van overstromingspreventie, haventoegankelijkheid, en ecologie, meer
 • Evaluatie van de effectiviteit van natuurtechnische maatregelen in het waterlopenbeheer, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen, meer
 • Fysische verstoring van getijdengebieden door golfslag van schepen in het Schelde-estuarium, meer
 • Habitatrichtlijnen en Natuurstudie, meer
 • Herwaardering van het grachtenstelsel: inventarisatie en opbouw van een GIS - deel coördinatie, meer
 • Het beschrijven van ecosysteem doelstellingen voor het Schelde estuarium en het ontwikkelen van een streefbeeld voor het Schelde estuarium vanuit de functie natuurlijkheid, meer
 • Het formuleren van een concept voor de structuur en het functioneren van het Schelde ecosysteem, meer
 • Het opmaken van een verkennende studie ter voorbereiding van de ruimtelijke vertaling van de Vogel- en Habitatrichtlijnverplichtingen in het algemeen en de instandhoudingsverplichtingen in het bijzonder mbt de delen van het EU Vogelrichtlijngebied 3.6 en het EU Habitatrichtlijngebied 3.5 binnen het Linkerscheldeoevergebied, meer
 • Hoe zal klimaatverandering de koolstofcyclering in wetlandbodems beïnvloeden?, meer
 • Impact van hydrologie op diversiteit van aquatische organismen in tijdelijke wetlands in de Kaapstreek (Zuid-Afrika), meer
 • Impactanalyse waterlopen en overstromingsgebieden, meer
 • Instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones, meer
 • Integratie van de deelstudies van het project OMES, meer
 • Interacties tussen hydrodynamica, geomorfologie en ecologie in het Schelde-estuarium, meer
 • Inventarisatie vismigratieknelpunten : herstel van de mogelijkheden tot vismigratie, meer
 • Invloed van eutrofiëring op de ontwikkeling van macrofyten in stilstaande wateren, meer
 • Invullen natuurontwikkeling langs de Zeeschelde en haar tijgebonden zijrivieren, meer
 • Lagunering en berging van slib uit de Schelde : mogelijkheden voor landschapsherstel en natuurbehoud ? Een kritische analyse van de site Steendorp, meer
 • Landgebruik en het transport van silicium doorheen het Scheldebekken, meer
 • Landschapsecologisch en eochydrologisch onderzoek tbv de uitwerking van een ecosysteemvisie van Grote en Kleine Nete ihkv integraal waterbeheer, meer
 • Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium: korte-termijn schets voor natuurlijkheid, meer
 • Leveren van technisch-wetenschappelijke bijstand met het oog op het uitvoeren van het project ""Zoetwaterbeheer tegen tekorten en tegen verdroging", meer
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, meer
 • Macrofytenpatches als biogeochemische hotspots: impact op waterkwaliteit van rivieren?, meer
 • Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en veldstudies in de bovenlopen van rivieren, meer
 • Milieu-impactbepaling van het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen door middel van strategische m.e.r., gedeelte natuur en water, meer
 • Modellering van de interacties tussen macrofieten en rivierprocessen en hun effect op rivierkwaliteit, meer
 • Mogelijkheden van het NTMB binnen de uitbouw van de ecologische infrastructuur in de Antwerpse haven, meer
 • Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde, meer
 • Monitoring van de bekkens van de Kleine en de Grote Nete ten behoeve van het beheer en de bescherming van de visfauna, meer
 • Monitoring van ontwikkelingen in slik- en schorgebieden in de Zeeschelde in het kader van : 1) de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke; 2) het afgraven van de Ketenissepolder, meer
 • Naar een geïntegreerd beleidsinstrument voor aanpassingsmaatregelen - case study: overstromingen, meer
 • Natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, meer
 • Natuurontwikkelingsstudie van de zuidelijke groenzone van het Linkerscheldeoevergebied, meer
 • North Sea seabirds and marine mammals: pathology and ecotoxicology, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Onderzoek naar de mogelijkheden, nut en relevantie van hermeandering in verschillende gebieden en voor verschillende waterlooptypen in Vlaanderen, meer
 • Onderzoek naar factoren die de draagkracht van een gebied voor vogels bepalen, meer
 • Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium, meer
 • Ontwerp van een ecosysteemvisie voor de vallei van de Grote Nete, meer
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn water. Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', meer
 • Ontwikkelen van scores of indices voor de biologische kwaliteitselementen 'bentische ongewervelden, macroalgen, angiospermen en fytoplankton' voor de Vlaamse overgangswateren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn Water, meer
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, meer
 • Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems, meer
 • Ontwikkeling van een score of index voor het biologische kwaliteitselement macrofyten voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn Water, meer
 • Op basis van vragen en problemen aangestuurd Europees Netwerk voor Sediment Onderzoek, meer
 • Opmaak handleiding voor de sanering van vismigratieknelpunten, meer
 • Opmaak Integraal plan voor GOG te Kruibeke, meer
 • Opmaak van een inventaris van de Ecologische Infrastructuur in de Gentse Kanaalzone, meer
 • Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor de vallei van de A-beek, meer
 • Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor de vallei van de Visbeek-Kindernouwbeek, meer
 • Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor de zuidelijke bron- en bovenloopgebieden van het Kempens Plateau, meer
 • Opstellen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Zeeschelde en de tijdgebonden zijrivieren, meer
 • Opstellen van een synthese rapport van alle monitoring gegevens van de Beneden Zeeschelde ten behoeve van de milieuvergunningsaanvraag en uitwerken van een gedetailleerd monitoringsprogramma, meer
 • Organisatie wetenschappelijke studiedagen met betrekking tot watersysteemkennis, meer
 • Overeenkomst voor de expertisebegeleiding bij de finalisatie van het ontwerpplan bagger- en ruimingsspecie, meer
 • Overzicht van het lopend ecologisch onderzoek in het Scheldebekken: compilatie en verwerking van gegevens in het kader van het Schelde actieplan, meer
 • Perceptie en appreciatie van natuur en natuurbeleid in Europa, meer
 • Pilot study in preparation of the spatial implementation of the EU Habitat and Bird directives in general and the conservation objectives in particular for parts ... on the Left bank of the Schelde, meer
 • Realisatie van een boek over de Schelde ism Prof. Dr. P. Meire: een impressie van de rivier van bron tot monding, bespreking van de invloed van de rivier en haar interacties met de mens op het landschap, meer
 • REBECCA, meer
 • Relaties tussen de ecologische en chemische toestand van oppervlaktewater, meer
 • Rol van een zoetwaterschor in de siliciumcyclus in het Schelde-estuarium, meer
 • Structuurkenmerken en pollutie als sturende factoren voor het voorkomen van macroinvertebraten., meer
 • Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de effecten van waterkwaliteit en getij op overstromingsgebieden in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium via het gebruik van twee mesocosmos-opstellingen, meer
 • Studieopdracht "Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Recfond' voor dit kwaliteitselement in Vlaanderen", meer
 • Studieopdracht in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan, meer
 • Study on the vegetation under tidal range in the Flemish part of the Scheldt estuary: 2 mesocosmos experiments and experimental area Lippenbroek, meer
 • Technische en inhoudelijke ondersteuning bij ontsnipperingsmaatregelen, meer
 • TIDE - Tidal River Development, meer
 • Typologie en beheer van viswateren, meer
 • Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren, meer
 • Uitvoeren taken verbonden aan het IENE-voorzitterschap, meer
 • Uitwerking van een integraal waterbeheer in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN voor de Zenne op Vlaams grondgebied, meer
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen - partim Galgenweel, meer
 • Vegetatie ecologie van alluviale gebieden en schorre vegetatie en flora, meer
 • Verkennend onderzoek naar eutrofiëring in Vlaanderen, meer
 • Verkenning van de beleidsmogelijkheden om de impact van mobiliteit op de natuur te mobiliseren, meer
 • Vlaams Waternetwerk, meer
 • Voorbereiding en uitvoering van sanering van waterbodems met het oog op ecologisch herstel van waterlopen, meer
 • Wetenschappelijke coördinatie van de afwerking van het Vlaams Waterbeleidsplan en wetenschappelijke ondersteuning van het VIWC, meer
 • Wetenschappelijke ondersteuning van de permanente projectgroep van het VIWC, meer
 • Wetenschappelijke ondersteuning van de permanente projectgroep van het Vlaams Integraal wateroverlegcomite, meer
 • Wijzigingen in biogeochemie van metalen bij aanleg van overstromingsgebieden: biobeschikbaarheid, toxiciteit en risico’s (WETMAT), meer
 • Zenne stroomafwaarts van Brussel: studie naar de verontreiniging en ecologische toerstand van de rivier en haar vallei, meer
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, meer
 • ME-3e. Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta, meer
 • Breeding bird data for 7 water birds in the Delta area in 1979 and 1987, meer
 • Chlorophyll a measured monthly or bi-weekly in the Zeeschelde at 16 stations, meer
 • Ecosysteemdiensten in het Vlaamse kustgebied - Kaartenbundel, meer
 • Floc size distribution measured monthly or bi-weekly in the Zeeschelde at 12 stations using a LISST 200x instrument, meer
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, meer
 • OMES: Lippenbroek: Studie van de evolutie van een GGG-GOG gebied, meer
 • OMES: mesocomos studies in Kruibeke en UA campus, meer
 • OMES: Monitoring van de fysico-chemische waterkwaliteit in de Zeeschelde, meer
 • PLASTIBE: Tracking marked plastic items on their journey through the Scheldt estuary, using the Permanent Belgian Acoustic Receiver Network (PBARN)., meer
 • Primary particle size distribution measured monthly in the Zeeschelde at 16 stations using a Mastersizer2000 instrument, meer
 • Transparent exopolymer particles measured monthly in the Zeeschelde at 11 stations, meer
 • Turbidity and suspended sediment concentration profiles measured monthly or bi-weekly in the Zeeschelde at 16 stations using an OBS instrument, meer
A1 publicaties (146) [show]
Peer reviewed publicaties (22) [show]
Boeken (35) [show]
Boekhoofdstukken (91) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (84) [show]
Rapporten (140) [show]
Overige publicaties (76) [show]
Thesis (co-)promotor (26) [show]